Social Icons

Friday, 16 August 2013

Dongeng dalam Bahasa Inggris The Bear and Rabbit (Beruang dan Kelinci)

Terimakasih Atas Kunjungannya :-)
Thanks For Visiting My BlogThe Bear and Rabbit

Once upon a time, there lived a bear and a rabbit. The rabbit is a good shot. In contrary, the bear is always clumsy and could not use the arrow.

One day, the bear called over the rabbit and asked the rabbit to take his bow and arrows.
The rabbit was fearing to arouse the bear's anger so he could not refuse it. He went with the bear and shot enough buffalo to satisfy the hungry family. Indeed he shot and killed so many that there were lots of meats left after.

However the bear did not want the rabbit to get any of the meat. The rabbit could not even taste the meat. The poor rabbit would have to go home hungry after his hard day's work.

The bear was the father of five children. Fortunately, the youngest child was very kind to the rabbit. He was very hearty eater. The mother bear always gave him an extra large piece of meat but the youngest child did not eat it. He would take it outside with him and pretended to play ball with the meat. He kicked toward the rabbit's house.When he got close to the door he would give the meat with such a great kick. The meat would fly into the rabbit's house. In this way, the poor rabbit would get his meal. even taste the meat. The poor rabbit would have to go home hungry after his hard day's work.

                  NAMA    : Tri jayanti
                  NO          : 34
                  KELAS     : 1X Dhe
                  K. LES      : 08
   
                 
         
                                                                                                                                               


ALWAYS REMEMBER : http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com

Contoh : Soal Tes Akhir Kompetensi Dasar Kelas IV Semester 2 Bahasa Jawa

Terimakasih Atas Kunjungannya :-)
Thanks For Visiting My BlogTES AKHIR KOMPETENSI DASAR [ TAKD]
BULAN JANUARI TAHUN PELAJARAN 2012 /2013

                    Hari/tanggal                     ;......................................
                    Mata Pelajaran                :Bahasa Jawa
                    Kelas /semester               : IV /II
                    Waktu                                : 90 menit.
 Wacanen kanthi pratitis wacan ngisor iki !
                                                         RADEN ARJUNA
                      Raden Arjuna kuwi satriya Madukara. Putra katelu saka Prabu Pandhu Dewanata.Ibune aran Dewi Kunthi Talibrata.Nalika isih cilik Raden Arjuna kuwi jenenge Raden Permadi.Raden Arjuna duwe jeneng liya ,yaiku Raden Pamadya,Raden Janaka,Raden Margana,Raden Palguna,lan Raden Dananjaya.Garwane Raden Arjuna asmane Dewi Wara Sembadra.Raden Arjuna duwe watak seneng tetapa,lan nulungi sapadha-padha.Gurune asma Begawan Durna.Raden Arjuna kagungan putra arane Abimanyu,Bambang Irawan,Raden Bratalaras,Raden Priyambada,Raden Wisanggeni ,lan Endang Pergiwa. Raden Arjuna pinter olah gegaman panah,jenenge Pasopati,Pulanggeni,lan Ardodhedhali.
 I.Wansulana pitakon-pitakon ngisor iki kanthi pratitis !
 1. Raden Arjuna kuwi putrane. . . .
 2. Jenenge cilik Raden Arjuna yaiku.. . .
 3. Garwane Raden Arjuna asmane.. . . .
 4. Kasatriyane Raden Arjuna arane. . . .
 5, Gurune Raden Arjuna asmane.. . . .
6.Pandhawa iku cacahe ana . . . ..
 7. Raden Werkudara satriya ing.. . . .
 8. Panengahing Pandhawa yaiku. . . .
 9. Tembang Gambuh klebu salah sawijing tembang . . . ..
10. Yen kepingin mulya ya kudu gelem ragat.Jer basuki mawa.. . . .                                
 11. Stasiun iku papan kanggo mandhege . . . .
 12. Bapakku tukang nglakokake montor mabur. Bapakku diarani . . . .
 13.                                                                   Tulisan jawa ing sisih diwaca.....
14. Ibu lagi ngombe jamu,ukara mau yen dikramakake. . . .
 15. Rini tuku buku,ukara mau yen ditulis nganggo aksara jawa . . . . .
 16. Semar,Gareng, Petruk, Bagong ing pewayangan diarani. . . .
 17. Gamane Raden Werkudara awujud. . . .
 18. Panengahe Pandhawa yaiku. . . .
 19. Kanggo pungkasaning ukara jawa ,nggunakake tanda. . . .
 20. Sabubare nulis jeneng/paraga ana sajroning pacelathon,nggunakake tanda. . . .
 21. Tembang  macapat Gambuh ana. . . . gatra.
 22. Dadi bocah aja boros nanging sing. . . .
 23. Kepok,ambon.raja nangka, iku arane. . . .
 24. Ibu nembe gerah waja.Tembung waja ngokone. . . .
 25. Rudi lagi (tulis ) layang kanggo pakdhene.Tembung jero kurung sing bener. . . .

 II.Wangsulana pitakon – pitakon ngisor iki kanthi pratitis !
1.       Sebutna sapa wae kang diarani Pandhawa!
Wangsulan : ...........................................................................................
2.       Sebutna 3 wae kang klebu tembang macapat !
Wangsulan : .............................................................................................
3.       Sebutna 3 wae panggonan umum sing mbok ngerteni !
Wangsulan : ................................................................................................
4.       Ngati-ati,bocah kuwi dawa tangane.Apa tegese dawa tangane?
Wangsulan : .....................................................................................
5.       Sebutna jenenge liya Raden  Arjuna !
Wangsulan :...........................................................................................
6.       Rani tuku sepatu. Ukara mau tulisen nganggo aksara jawa !
Wangsulan : ...........................................................................................................
7.       Pak Slamet wis mangkat menyang sawah. Kramakna ukara mau !
Wangsulan :..............................................................................................
8.       Sebutna arane candhi ing Kabupaten Karanganyar sing mbok ngerteni !
Wansulan : ..................................................................................................
9.       Gawea ukara nganggo tembung satriya !
Wangsulan : ...................................................................................................
10.   ..........................................................................Apa unine tulisan jawa ing sisih mau!
Wangsulan : ......................................................................................................
                                   

  


                   
                 


ALWAYS REMEMBER : http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com

Contoh soal Tes Akhir Kompetensi Dasar Kelas V Semester 2 Bahasa Jawa

Terimakasih Atas Kunjungannya :-)
Thanks For Visiting My Blog
TES AKHIR KOMPETENSI DASAR [ TAKD]
BULAN JANUARI TAHUN PELAJARAN 2012 /2013

                    Hari/tanggal                     ;......................................
                    Mata Pelajaran                :Bahasa Jawa
                    Kelas /semester               : V /II
                    Waktu                                : 90 menit.
              
            Wacanen kanthi pratitis cuplikan cerita rakyat ngisor iki !
                                                                RAWA PENING
             Kacarita ing desa Banarawa ,duwe adhat nganakake memetri desa ing sabeb taun.yaiku nganakake slametan supaya wong desa kono padha slamet. Kanggo memetri desa iku ana syarate ,yaiku daging kewan.Wong-wong ing Desa Banarawa padha menyang alas arep nggolek daging kewan.Anehe wis meh sedina muput wong-wong mau durung oleh kewan siji-sijia.Ki Juru Mathokan,lurahe desa Banarawa ngajak wong-wong padha leren dhisik.
                 Wong-wong iku banjur padha ngaso.Sajerone ngaso iku ana wong sing lungguh ana ndhuwure wit kang ambruk.Gamane arupa peso ditancepake ana wit kang dilungguhi.Wong mau kaget banget amarga saka wit kang ditancepi peso,metu banyune abang,jebul banyu abang  iku getih ula......
    I.Wangsulana pitakon-pitakon ngisor iki kanthi pratitis !
 1. Panggonan crita ing ndhuwur kadadeyan ana. . . .
 2.  Kanggo memetri desa ana syarate yaiku. . .
 3. Lurah desa Banarawa,arane. . . .
 4. Sajrone ngaso ana wong lunggu ana ing ndhuwure. . . .
 5. Banyu abang kang metu saka wit mau ,jebule. . . .
 6. Wong-wong padha menyang alas arep golek. . . .
 7. Motor kuwi playune luwih. . . ......timbang playune sepedha.
 8. Potlot kuwi kanggo................ing buku.
 9. Bukumu supaya awet lan resik wenehana. . . . .
10.Yen nulis palaporan kudu ana titimangsane. Titimangsane tegese. . . .
11. Yen udane ora deres  kowe sedhiyo. . . .
12.Becik ketitik ala. . . .
13.Ana awan,ana. ............,ana seneng ana. . . .........
14                                                                 Ukara jawa mau yen ditulis latin unine..........................................
15.Bari menyang Semarang.Ukara mau yen ditulis nganggo aksara jawa dadi.............................................
16.Pangkur.Mijil, Kinanthi.Gambuh,iku arane...........
17.Pon,Wage,Kliwon ,Pahing,Legi, iku arane. . . . . .
18.Pambarepe Pandhawa arane..............
19.Tas kuwi bisa kanggo wadhah piranti......................
20.Ing jaman moderen iki pak tani yen arep mbajak sawahe nggunakake..........................
21.Pak guru teka numpak pit. Ukara mau yen dikramakake dadi..................................................................
22.Pakdheku gaweane nglakokake kapal . Pakdheku jenenge...................
23. Tembang macapat cacahe ana...............
24.Ibu guru mundhut samak plastik ana koperasi sekolah. Perangan wasesa ukara mau yaiku tembung............................
25.” Kula gadhah weling sekedhik,Mbok,” Ature Si Joko Kendhil. Tembung weling tegese.................
   II. Wangsulana pitakon-pitakon ngisor iki kanthi cetho lan pratitis !
1.       Sebutna tembang macapat 5 wae !
Wangsulan : ................................................................................................................
  2. Sebutna 5 wae arane gamelan !
       Wangsulan :.....................................................................................................................
  3.Sebutna 5 wae piranti kang klebu grabah!
       Wangsulan :......................................................................................................................
  4.Sebutna 3 wae cerita rakyat sing mbok ngerteni !
       Wangsulan : ............................................................................................................................
 5. Bu Hardi nggoreng lele ana pawon. Udharen ukara mau manut peranganing ukara !
       Wangsulan ;......................................................................................................................
 6. Tini lunga menyang pasar gedhe. Tulisen ukara mau nganggo aksara jawa !
       Wangsulan : ................................................................................................................................
7. Bulik Harti arep mangkat nyang kutho. Ukara mau gantinen nganggo basa krama !
      Wangsulan : ..............................................................................................................................
 8. Sebutna 3 piranti sekolah lan tulisen gunane !
     Wangsulan :...............................................................................................................................
 9. Gawea ukara nganggo tembung :  a.Komputer                b. Radio         c. Traktor.
      Wangsulan : a.............................................................................................................................
                             B ............................................................................................................................
                             c............................................................................................................................
 10.   Sebutna bab-bab sing kudu ditulis sajroning   gawe palaporan !
     Wangsulan :....................................................................................................................................                                                         

                 


ALWAYS REMEMBER : http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com

Dongeng dalam Bahasa Inggris Putri Salju (Snow White)

Terimakasih Atas Kunjungannya :-)
Thanks For Visiting My Blog                                               Snow White

Once upon a time there lived a little, named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were died.

One day she heard her aunt and uncle talking about leaving Snow White in the castle because they wanted to go to America and they didn’t have enough money to take Snow White with them.

Snow White didn’t want her uncle and aunt to do this. So she decided to run away. The next morning she run away from home when her aunt and uncle were having breakfast, she run away into the wood.

In the wood she felt very tired and hungry. Then she saw this cottage. She knocked but no one answered so she went inside and felt asleep

Meanwhile seven dwarfs were coming home from work. They went inside. There, they found Snow White woke up. She saw the dwarfs. The dwarfs said; “What is your name?”. Snow White said; “My name is Snow White”. One of the dwarfs said; “If you wish, you may live here with us”. Snow White told the whole story about her. Then Snow white ad the seven dwarfs lived happily ever after.

Nama                   :   Purwanto
No                         :   12
Kelas                     :   IX E
Kelompok Les      : 08


ALWAYS REMEMBER : http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com