Social Icons

Friday, 16 August 2013

Contoh soal Tes Akhir Kompetensi Dasar Kelas V Semester 2 Bahasa Jawa

Terimakasih Atas Kunjungannya :-)
Thanks For Visiting My Blog
TES AKHIR KOMPETENSI DASAR [ TAKD]
BULAN JANUARI TAHUN PELAJARAN 2012 /2013

                    Hari/tanggal                     ;......................................
                    Mata Pelajaran                :Bahasa Jawa
                    Kelas /semester               : V /II
                    Waktu                                : 90 menit.
              
            Wacanen kanthi pratitis cuplikan cerita rakyat ngisor iki !
                                                                RAWA PENING
             Kacarita ing desa Banarawa ,duwe adhat nganakake memetri desa ing sabeb taun.yaiku nganakake slametan supaya wong desa kono padha slamet. Kanggo memetri desa iku ana syarate ,yaiku daging kewan.Wong-wong ing Desa Banarawa padha menyang alas arep nggolek daging kewan.Anehe wis meh sedina muput wong-wong mau durung oleh kewan siji-sijia.Ki Juru Mathokan,lurahe desa Banarawa ngajak wong-wong padha leren dhisik.
                 Wong-wong iku banjur padha ngaso.Sajerone ngaso iku ana wong sing lungguh ana ndhuwure wit kang ambruk.Gamane arupa peso ditancepake ana wit kang dilungguhi.Wong mau kaget banget amarga saka wit kang ditancepi peso,metu banyune abang,jebul banyu abang  iku getih ula......
    I.Wangsulana pitakon-pitakon ngisor iki kanthi pratitis !
 1. Panggonan crita ing ndhuwur kadadeyan ana. . . .
 2.  Kanggo memetri desa ana syarate yaiku. . .
 3. Lurah desa Banarawa,arane. . . .
 4. Sajrone ngaso ana wong lunggu ana ing ndhuwure. . . .
 5. Banyu abang kang metu saka wit mau ,jebule. . . .
 6. Wong-wong padha menyang alas arep golek. . . .
 7. Motor kuwi playune luwih. . . ......timbang playune sepedha.
 8. Potlot kuwi kanggo................ing buku.
 9. Bukumu supaya awet lan resik wenehana. . . . .
10.Yen nulis palaporan kudu ana titimangsane. Titimangsane tegese. . . .
11. Yen udane ora deres  kowe sedhiyo. . . .
12.Becik ketitik ala. . . .
13.Ana awan,ana. ............,ana seneng ana. . . .........
14                                                                 Ukara jawa mau yen ditulis latin unine..........................................
15.Bari menyang Semarang.Ukara mau yen ditulis nganggo aksara jawa dadi.............................................
16.Pangkur.Mijil, Kinanthi.Gambuh,iku arane...........
17.Pon,Wage,Kliwon ,Pahing,Legi, iku arane. . . . . .
18.Pambarepe Pandhawa arane..............
19.Tas kuwi bisa kanggo wadhah piranti......................
20.Ing jaman moderen iki pak tani yen arep mbajak sawahe nggunakake..........................
21.Pak guru teka numpak pit. Ukara mau yen dikramakake dadi..................................................................
22.Pakdheku gaweane nglakokake kapal . Pakdheku jenenge...................
23. Tembang macapat cacahe ana...............
24.Ibu guru mundhut samak plastik ana koperasi sekolah. Perangan wasesa ukara mau yaiku tembung............................
25.” Kula gadhah weling sekedhik,Mbok,” Ature Si Joko Kendhil. Tembung weling tegese.................
   II. Wangsulana pitakon-pitakon ngisor iki kanthi cetho lan pratitis !
1.       Sebutna tembang macapat 5 wae !
Wangsulan : ................................................................................................................
  2. Sebutna 5 wae arane gamelan !
       Wangsulan :.....................................................................................................................
  3.Sebutna 5 wae piranti kang klebu grabah!
       Wangsulan :......................................................................................................................
  4.Sebutna 3 wae cerita rakyat sing mbok ngerteni !
       Wangsulan : ............................................................................................................................
 5. Bu Hardi nggoreng lele ana pawon. Udharen ukara mau manut peranganing ukara !
       Wangsulan ;......................................................................................................................
 6. Tini lunga menyang pasar gedhe. Tulisen ukara mau nganggo aksara jawa !
       Wangsulan : ................................................................................................................................
7. Bulik Harti arep mangkat nyang kutho. Ukara mau gantinen nganggo basa krama !
      Wangsulan : ..............................................................................................................................
 8. Sebutna 3 piranti sekolah lan tulisen gunane !
     Wangsulan :...............................................................................................................................
 9. Gawea ukara nganggo tembung :  a.Komputer                b. Radio         c. Traktor.
      Wangsulan : a.............................................................................................................................
                             B ............................................................................................................................
                             c............................................................................................................................
 10.   Sebutna bab-bab sing kudu ditulis sajroning   gawe palaporan !
     Wangsulan :....................................................................................................................................                                                         

                 


ALWAYS REMEMBER : http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com

No comments:

Post a Comment