Social Icons

Tuesday, 2 October 2012

Contoh Pambagyaharja/ Tanggap Wacana -Acara Pisahan Kelas XII-

Terimakasih Atas Kunjungannya


PAMBAGYAHARJA

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
                Dhumateng panjenenganipun Kepala Sekolah SMA N 1 Karanganyar, Bapak Ibu Guru dalahan Staff Karyawan SMA N 1 Karanganyar ingkang kula bekteni, kanca – kanca sarta adhik – adhik kelas SMA N 1 Karanganyar ingkang kula tresnani.
                Mangga kita ngaturaken puji syukur dhumateng Allah SWT, Pangeran sedaya alam saengga kita sedaya saged makempal ing papan mriki, dene ing dinten punika kula lan panjenengan taksih saged mahargya acara pepisahan kelas kalih welas kanthi wilujeng nir sambikala.
                Para tamu sinedhahan, kula minangka wakilipun putra – putri siswa kelas kalih welas, ngaturaken agunging panuwun awit raos ikhlas saha Bapak Ibu Guru ingkang tresna anggenipun nggulawenthah dhumateng para siswa.
                Kula saha kanca – kanca kelas XII ingkang badhe nilar pawiyatan tansah nyuwun lan ndedonga adhik – adhik saged kasil anggenipun sinau lan tansah ngaosi Bapak Ibu Guru.
                Para tamu ingkang kinurmatan, kula naming tansah nyuwun tambahing donga pangestu saking Bapak Ibu Guru saha adhik – adhik. Kula minangka wakil kelas XII nyuwun agunging panuwun ingkang tanpa upami. Semanten ingkang kula aturaken, mbokbilih wonten kekirangan saha kalepatan kula nyuwun agunging samudra pangaksami.
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

3 comments: